Warunki korzystania z usługi F-Secure Partner Portal

W PONIŻSZYCH POSTANOWIENIACH PRAWNYCH („WARUNKACH”) OKREŚLONO ZASADY DOTYCZĄCE REJESTROWANIA SIĘ UŻYTKOWNIKÓW W USŁUDZE F-SECURE PARTNER PORTAL („PORTAL”) ŚWIADCZONEJ PRZEZ FIRMĘ F-SECURE CORPORATION („F-SECURE”, „MY”, „NASZE”), UŻYWANIA TEJ USŁUGI, A TAKŻE UZYSKIWANIA DO NIEJ DOSTĘPU. PRZESYŁAJĄC ZLECENIE REJESTRACYJNE, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA (W SWOIM IMIENIU LUB W IMIENIU PODMIOTU PRAWNEGO BĘDĄCEGO JEGO PRACODAWCĄ, KTÓRY UPOWAŻNIŁ UŻYTKOWNIKA W TYM CELU), ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZE WARUNKI, AKCEPTUJE I ROZUMIE JE, A TAKŻE WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE SĄ ONE DLA UŻYTKOWNIKA PRAWNIE WIĄŻĄCE.
 

PRAWA UŻYTKOWANIA I DOSTĘPU

Prawo użytkowania

Użytkownik otrzymuje ograniczone czasowo, nieprzenaszalne prawo do użytkowania Portalu na potrzeby marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów oraz usług firmy F-Secure zgodnie z niniejszymi Warunkami. Na podstawie poziomu i typu umowy partnerskiej między użytkownikiem i firmą F-Secure zakres praw dostępu użytkownika w Portalu może zostać rozszerzony lub ograniczony przez firmę F-Secure.

Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z Portalu i) w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami lub z jakimikolwiek instrukcjami określonymi w dowolnym miejscu w Portalu ii) ani w sposób naruszający prawa bądź szkodzący działalności firmy F-Secure. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie używał jakichkolwiek zawartości Portalu na potrzeby oszustw ani plagiatów.

Firma F-Secure zachowuje prawo do niezwłocznego anulowania dowolnych lub wszystkich praw dostępu użytkownika w przypadku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek z niniejszych Warunków bądź wystąpienia podejrzenia dotyczącego niewłaściwego korzystania z Portalu. Ponadto jeśli poświadczenia użytkownika nie zostaną użyte przez sześć (6) miesięcy, zostaną one automatycznie usunięte z systemu. W takiej sytuacji użytkownik musi ponownie utworzyć swoje poświadczenia.

Prawa dostępu dla pracowników i przedstawicieli partnerów firmy F-Secure

Wszystkie udzielane poświadczenia mają charakter osobisty i są skojarzone z bieżącym pracodawcą użytkownika. Osoba upoważniona do uzyskiwania dostępu do Portalu musi być zatrudniona w firmie uprawnionej do sprzedawania produktów biznesowych firmy F-Secure. W przypadku wycofania produktów firmy F-Secure ze swojej oferty sprzedaży należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę F-Secure w celu anulowania dostępu do Portalu.

Jeśli użytkownik (działając jako osoba indywidualna) zakończy pracę w określonej firmie, to musi niezwłocznie powiadomić o tym firmę F-Secure w celu anulowania dostępu do Portalu. W przypadku zauważenia, że osoba, które nie jest już zatrudniona w określonej firmie, nadal ma prawa dostępu do Portalu, należy poinformować o tym firmę F-Secure, aby pomóc nam w ochronie swoich danych klientów.

Użytkownik (zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu swojej firmy) ponosi grupową i indywidualną odpowiedzialność za naruszenia niniejszych Warunków w świetle przepisów obowiązującego prawa.


WARUNKI SPECYFICZNE DLA OBSZARÓW

Warunki dotyczące obszaru KALKULATOR OFERT

Karta OFERTA w tym obszarze Portalu jest udostępniona tylko jako udogodnienie dla użytkowników, które ma na celu łatwe tworzenie ofert dotyczących produktów firmy F-Secure dla użytkowników końcowych i/lub sprzedawców. Ceny obliczone przy użyciu karty OFERTA nie są wiążące ani nie stanowią oficjalnych zamówień produktów firmy F-Secure w jakikolwiek sposób. Jeśli wyświetlanie bądź używanie funkcji karty ZAMÓWIENIE w tym obszarze nie jest możliwe, należy skorzystać z innych metod przesyłania zamówień produktów do firmy F-Secure i/lub jej autoryzowanego dystrybutora zgodnie z umową zawartą z firmą F-Secure lub jej autoryzowanym dystrybutorem. W przypadku dostępności funkcji karty ZAMÓWIENIE można za jej pomocą przesyłać zamówienia. Wszystkie zamówienia przesłane przy użyciu tej funkcji są wysyłane do działu zamówień firmy F-Secure, gdzie:

i) jeśli użytkownik jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy F-Secure lub sprzedawcą posiadającym umowę z firmą F-Secure dotyczącą sprzedaży bezpośredniej, odpowiedź na zamówienie zostanie przesłana przez firmę F-Secure bądź jej przedstawiciela, z którym użytkownik podpisał umowę dotyczącą dystrybucji/sprzedaży;

ii) jeśli użytkownik nie jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy F-Secure ani sprzedawcą posiadającym umowę z firmą F-Secure dotyczącą sprzedaży bezpośredniej, firma F-Secure przekaże zamówienie do odpowiedniego dystrybutora lokalnego. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich umów wiążących go z tym dystrybutorem na potrzeby sprzedaży i dystrybucji produktów firmy F-Secure.

Wszystkie zamówienia przesłane przez użytkownika za pośrednictwem Portalu są dla niego wiążące.

W przypadku powyższego scenariusza i) zamówienia przesłane za pośrednictwem Portalu nie są wiążące dla firmy F-Secure ani jej przedstawiciela. Firma F-Secure (lub jej przedstawiciel) może przyjąć lub odrzucić zamówienie zgodnie z Warunkami sprzedaży uzgodnionymi z firmą F-Secure (lub jej przedstawicielem).

KUPOWANIE JAKICHKOLWIEK LICENCJI ZA POŚREDNICTWEM PORTALU JEST ZARZĄDZANE PRZEZ ZASADY LICENCJONOWANIA I CENNIKI DLA SPRZEDAWCÓW PRODUKTÓW FIRMY F-SECURE ORAZ WARUNKI UZGODNIONE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM JAKO SPRZEDAWCĄ I FIRMĄ F-SECURE CORPORATION LUB JEJ PRZEDSTAWICIELEM. PONADTO DO PRZYJĘCIA I ZREALIZOWANIA JAKIEGOKOLWIEK ZAMÓWIENIA WYMAGANE JEST POSIADANIE WAŻNEJ UMOWY PARTNERSKIEJ Z FIRMĄ F-SECURE (LUB JEJ PRZEDSTAWICIELEM).

W przypadku powyższego scenariusza ii) zamówienia przesłane za pośrednictwem portalu nie są wiążące dla określonego dystrybutora, o ile nie uzgodniono z tym dystrybutorem inaczej lub dystrybutor nie potwierdził swojego zobowiązania zgodnie z odpowiednią umową.

Wszystkie ceny dla użytkowników końcowych i ceny detaliczne podawane przy użyciu funkcji Kalkulator ofert stanowią tylko ceny zalecane. Firma F-Secure zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen w dowolnym czasie.

Oficjalne i obowiązujące użytkownika ceny produktów firmy F-Secure (z wyjątkiem jakichkolwiek zniżek i innych ustaleń cenowych określonych w dwustronnych umowach komercyjnych) są przedstawione w Cenniku firmy F-Secure Corporation, który jest dostępny w Portalu lub który można otrzymać na żądanie z działu ds. sprzedaży produktów firmy F-Secure.

Firma F-Secure nie udostępnia podmiotom trzecim danych dotyczących ofert użytkownika.

Warunki dotyczące obszaru PLIKI DO POBRANIA DLA PARTNERÓW

Należy pamiętać o tym, że do sprzedawania produktów firmy F-Secure wymagana jest ważna umowa z autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy F-Secure lub bezpośrednio z firmą F-Secure.

Produkty firmy F-Secure i powiązane z nimi klucze dostępne w obszarze PLIKI DO POBRANIA DLA PARTNERÓW mogą być używane i rozpowszechniane przez użytkownika tylko na potrzeby i) projektów pilotażowych, ii) testowania wersji beta, iii) prezentacji produktów i/lub iv) świadczenia usług pomocy technicznej. Te sposoby używania i rozpowszechniania należy zawsze ograniczyć do zakresu przyjętego jako typowy i wystarczający dla powyższych celów. Rozpowszechnianie płatnych produktów może odbywać się tylko na podstawie zatwierdzonych zamówień i zawsze zgodnie z warunkami obowiązującej umowy dotyczącej dystrybucji lub sprzedaży. Z wyjątkiem sposobów użytkowania przedstawionych powyżej żadne inne sposoby nie są dozwolone ani dopuszczalne, o ile jednoznacznie nie ustalono inaczej w obowiązującej umowie dotyczącej dystrybucji lub sprzedaży. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania (piractwo) stanowi przestępstwo podlegające karze.

Należy pamiętać o tym, że używanie wszystkich produktów dostępnych w Portalu zawsze wymaga zaakceptowania i przestrzegania odpowiednich warunków licencji użytkownika końcowego zintegrowanych z określonym produktem.

Będąc firmą założoną w Finlandii, firma F-Secure przestrzega wszystkich obowiązujących decyzji rządu Finlandii, Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także Unii Europejskiej. Zgodnie z porozumieniem Wassenaar eksport produktów podwójnego zastosowania do krajów objętych embargami ONZ lub Unii Europejskiej jest ograniczony. Ponadto na podstawie swojej bieżącej polityki firma F-Secure nie eksportuje swoich produktów do krajów objętych embargami USA. W efekcie niektóre lub wszystkie produkty firmy F-Secure mogą być niedostępne w określonych krajach bądź dla określonych grup. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać lokalnych przepisów obowiązującego prawa dotyczących eksportowania i używania technologii kryptograficznych. W żadnym przypadku firma F-Secure nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne eksportowanie swoich Usług lub jakichkolwiek ich części przez użytkownika bądź sprzedawcę.

Warunki dotyczące obszaru MATERIAŁY PROMOCYJNE

Materiały promocyjne są udostępniane użytkownikowi tylko na potrzeby promowania sprzedaży i działań marketingowych dotyczących produktów firmy F-Secure. Wszystkie materiały promocyjne stanowią własność firmy F-Secure i/lub jej licencjobiorców. Tych materiałów można używać tylko w ramach dozwolonego zakresu użytkowania obowiązującego dla każdego materiału. Zabrania się używania materiałów promocyjnych w sposób inny od jednoznacznie określonych powyżej.

Licencja na znak towarowy: Użytkownik otrzymuje niewyłączne, ograniczone czasowo i podlegające wypowiedzeniu prawo do używania znaków i nazw towarowych firmy F-Secure. Taka licencja jest udzielana wyłącznie na potrzeby sprzedaży produktów firmy F-Secure i powiązanych działań marketingowych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi. Używanie znaków towarowych firmy F-Secure zawsze podlega postanowieniom określonym w aktualnych wytycznych dotyczących marki F-Secure, które można znaleźć w tej sekcji Portalu.

Licencja na prawa autorskie: Użytkownik otrzymuje niewyłączne, ograniczone czasowo i podlegające wypowiedzeniu prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych udostępnionych w Portalu. Tych materiałów można używać wyłącznie na potrzeby sprzedaży produktów firmy F-Secure i powiązanych działań marketingowych zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi. Ponadto użytkownik zobowiązuje się przestrzegać ograniczeń dotyczących używania określonych materiałów promocyjnych, jeśli takie są obecne.

Wszystkie prawa przyznawane użytkownikowi są ważne tylko w czasie obowiązywania umowy komercyjnej między użytkownikiem i firmą F-Secure lub w okresie, gdy użytkownik jest autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy F-Secure z dostępem do tego Portalu. Jednak firma F-Secure zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia tych praw w dowolnym czasie. W przypadku otrzymania od firmy F-Secure takiego wypowiedzenia lub pisemnego powiadomienia o konieczności zaprzestania używania i/lub rozpowszechniania materiałów promocyjnych użytkownik zobowiązuje się do zaprzestania użytkowania jakichkolwiek znaków towarowych firmy F-Secure oraz innych materiałów udostępnianych za pośrednictwem tego obszaru.

WARUNKI OGÓLNE

Dostępność

W dowolnym momencie Portal może zostać częściowo lub w całości wyłączony bądź być niedostępny ze względu na naprawy, uaktualnienia i prace serwisowe. Przyczyna niedostępności może też być niezależna od firmy F-Secure (działanie sił wyższych). W takich przypadkach staramy się przywrócić działanie Portalu w najkrótszym możliwym czasie, który może być uzależniony od napotkanych przeszkód technicznych. Firma F-Secure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje takich niedostępności.

Dane poufne

W Portalu zawarte są szczegółowe informacje dotyczące istniejących i przyszłych wersji produktów firmy F-Secure, a także informacje na temat partnerów ds. dystrybucji produktów firmy F-Secure, dane kontaktowe, cenniki i inne ważne informacje, które są uznawane za poufne lub stanowią tajemnice handlowe.

Ujawnianie i udostępnianie podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w Portalu, które są oznaczone jako „poufne” lub „poufne — dla partnera” bądź mają jednoznacznie tajny charakter, jest zabronione. Pozostałe informacje mogą być używane i ujawniane w umiarkowanym zakresie tylko w celach zwiększania oficjalnej sprzedaży produktów i usług firmy F-Secure.

Dane osobowe

Użytkownik zobowiązuje się do podania zgodnych z prawdą informacji rejestracyjnych, a także przyjmuje odpowiedzialność za ochronę poufności swojej nazwy użytkownika i hasła. Udostępnianie tych informacji i dostępu do Portalu podmiotom trzecim jest zabronione. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte w Portalu za pomocą swojej nazwy użytkownika.

Firma F-Secure zachowuje prywatny charakter danych rejestracyjnych i przetwarza je zgodnie ze swoimi aktualnymi zasadami zachowania poufności i przepisami obowiązującego prawa. Użytkownik zezwala firmie F-Secure na używanie danych rejestracyjnych do kontaktowania się ze sobą (np. w celu wysyłania wiadomości informacyjnych lub marketingowych). Ponadto użytkownik zgadza się na udostępnianie tych danych przez firmę F-Secure jej firmom zależnym, z których część znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie dane osobowe przechowywane w Portalu są używane zgodnie z zasadami zachowania prywatności firmy F-Secure.

W przypadku przesłania przez użytkownika danych zawierających informacje kontaktowe klientów lub inne dane osobowe klientów użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienia i/lub zgody wymagane do udostępniania tych danych firmie F-Secure na potrzeby sprzedaży i działań marketingowych dotyczących jej produktów w ramach jej działalności biznesowej.

Podczas korzystania z Portalu gromadzone są dane sesji dotyczące działań użytkownika. Są one jednak przetwarzane w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika i służą wyłącznie do rozwoju Portalu oraz jego użytkowania. Więcej informacji na ten temat zawarto w zasadach zachowania prywatności firmy F-Secure.

WARUNKI PRAWNE FIRMY F-SECURE DOTYCZĄCE NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH (DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY „WARUNKI PRAWNE I PRYWATNOŚĆ” OZNACZONYCH NAGŁÓWKIEM „WARUNKI PRAWNE”, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ U DOŁU KAŻDEJ STRONY PORTALU) MAJĄ RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO PORTALU I SĄ DOŁĄCZONE ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO ODWOŁANIA.

Prawa własności

Tytuł prawny, prawa własności i prawa do własności intelektualnej dotyczące Portalu i jego zawartości pozostają po stronie firmy F-Secure i jej dostawców oraz licencjobiorców. Portal jest chroniony prawami autorskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, a także za pomocą innych umów dotyczących własności intelektualnej. Prawa do własności intelektualnej firmy F-Secure są chronione w maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie. Zawartość i dane Portalu mogą podlegać obowiązującym prawom dotyczącym między innymi eksportu, prywatności i tajemnic handlowych.

Z wyjątkiem przypadków jednoznacznie opisanych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie otrzymuje żadnych licencji w ramach jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw, tajemnic handlowych bądź innych praw własności należących do firmy F-Secure lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego ani nie otrzymuje jakichkolwiek praw do użytkowania dokumentacji, oprogramowania lub innych materiałów udostępnionych przez firmę F-Secure. Wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności dotyczące Portalu i/lub produktów firmy F-Secure pozostają po stronie firmy F-Secure i/lub podmiotów trzecich, od których firma F-Secure mogła uzyskać określone prawa. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i przyjmuje do wiadomości, że wczytywanie, modyfikowanie, kopiowanie, uruchamianie, udostępnianie, przekazywanie i używanie dowolnego oprogramowania bądź jakichkolwiek materiałów jest zabronione, z wyjątkiem przypadków zgodnych z niniejszymi Warunkami.

Podczas kopiowania jakichkolwiek materiałów marketingowych i dołączonej dokumentacji dostępnych w Portalu należy uwzględniać w kopiach wszystkie zawarte w oryginale oświadczenia dotyczące praw autorskich zgodnie z branżowymi standardami. Oświadczenia dotyczące praw autorskich należy kopiować, zachowując dokładną formę użytą przez podmiot publikujący. Zabrania się modyfikować kopie oświadczeń dotyczących praw autorskich w jakikolwiek sposób (między innymi przez zmianę formy, projektu lub słownictwa). Obowiązek uwzględniania takich oświadczeń stanowi podstawowy warunek, którego spełnienie jest wymagane do korzystania z jakichkolwiek materiałów marketingowych i dołączonej dokumentacji.

Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszystkich zauważonych jednoznacznych naruszeń praw autorskich lub innych praw własności dotyczących produktów i dokumentacji firmy F-Secure.

Rejestrowanie znaków towarowych firmy F-Secure w swoim imieniu i rejestrowanie lub używanie do opisywania produktów jakichkolwiek znaków bądź nazw podobnych do dowolnych znaków towarowych używanych przez firmę F-Secure jest zabronione.

Poprawność informacji i wyłączenie gwarancji

Większość danych dotyczących klientów i użytkowników końcowych w Portalu jest dostarczana przez użytkownika i/lub innych współużytkowników. W związku z tym firma F-Secure nie zapewnia, że te dane są poprawne, kompletne i aktualne, mimo że podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia ich możliwie najlepszej jakości. Portal i jego zawartość są udostępniane w postaci „tak, jak jest” bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Firma F-Secure w imieniu swoim, swoich pracowników, kadry zarządzającej, dostawców i wszystkich podmiotów współtworzących dane przedstawiane w Portalu jednoznacznie odrzuca wszystkie domniemane gwarancje dowolnych typów. Użytkownik przyjmuje całe ryzyko związane z używaniem jakichkolwiek uzyskanych informacji.

W przypadku zawartych w Portalu łączy do witryn podmiotów trzecich użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość takich witryn podmiotów trzecich może być okresowo zmieniana i te witryny są poza kontrolą firmy F-Secure, w związku z czym firma F-Secure nie ponosi odpowiedzialności dotyczącej zawartości takich witryn podmiotów trzecich ani działań użytkownika podejmowanych w ramach tych witryn.

Ubezpieczenie i ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE DZIAŁANIA W RAMACH PORTALU I SPOSOBY UŻYWANIA PORTALU, A TAKŻE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO OCHRONY FIRMY F-SECURE I WYNAGRODZENIA JEJ WSZYSTKICH SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEAUTORYZOWANEGO UŻYWANIA PORTALU BĄDŹ JEGO ZAWARTOŚCI LUB NARUSZENIA DOWOLNYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU (Z ODRZUCENIEM WSZELKICH PRZEPISÓW, UMÓW I INNYCH POSTANOWIEŃ PRAWNYCH) FIRMA F-SECURE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNEGO PODMIOTU TRZECIEGO ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE I WTÓRNE.

Podmioty zależne firmy F-Secure

W ramach niniejszych Warunków większość podmiotów zależnych będących własnością firmy F-Secure Corporation nie jest uznawana jako podmioty trzecie, ale ma takie same prawa i jest chroniona w ten sam sposób co firma F-Secure na podstawie niniejszych warunków.

Oświadczenie ogólne

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie celowo ani świadomie popierał, pochwalał, wspierał, sankcjonował, promował lub akceptował jakichkolwiek sposobów złośliwego korzystania z komputerów, oprogramowania i danych, a także sposobów, które mogą prowadzić do zwiększenia skali problemu złośliwego korzystania z komputerów, oprogramowania i danych. Takie sposoby złośliwego korzystania z komputerów obejmują między innymi piractwo komputerowe, tworzenie, kompilowanie i rozpowszechnianie wirusów, łamanie zabezpieczeń komputerowych oraz nieupoważnione usuwanie bądź modyfikowanie danych.

Zmiany Warunków

Okresowo mogą być wprowadzane zmiany w Portalu, niniejszych Warunkach i odpowiednich zasadach (w tym w zasadach uwzględnionych tutaj). W przypadku uzasadnionej konieczności powiadomienia lub ponownego zaakceptowania zmian będą przekazywane odpowiednie powiadomienia o zmianach. Jednak te powiadomienia nie są wymagane w przypadku niewielkich zmian. Zmienione Warunki będą udostępniane w tej samej lokalizacji i będą obowiązywać od chwili opublikowania. W przypadku, gdy użytkownik nie zechce zaakceptować aktualnych Warunków, użytkownik powinien zaprzestać użytkowania Portalu. Warunki i zasady obowiązujące w chwili użytkowania Portalu są stosowane do działań użytkownika w Portalu w ramach takich Warunków. Data oświadczenia dotyczącego praw autorskich znajdująca się na końcu niniejszych Warunków ułatwia monitorowanie zmian w Warunkach.

Ogólne

Firma F-Secure może według własnego uznania anulować, modyfikować i usuwać konta użytkowników Portalu. W przypadku zakończenia świadczenia usługi Portalu lub pozbawienia użytkownika praw do użytkowania Portalu wszelkie postanowienia, których zakres wykracza poza dostępność usługi, takie jak warunki dotyczące ograniczeń użytkowania, wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, będą nadal obowiązywały.

Niniejsze Warunki dopuszczają stosowanie dodatkowych warunków w stosunku do określonych zawartości i funkcji dostępnych w ramach Portalu.

Jeśli dowolne z niniejszych postanowień zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub niewykonalne z dowolnego powodu, odpowiednia część niniejszych Warunków jest uznawana jako oddzielne postanowienie, które nie ma wpływu na ważność oraz obowiązywanie pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa w Finlandii bez względu kolizję przepisów i zasad. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszej Umowy użytkownik akceptuje ostateczną decyzję podjętą przez jednego sędziego rozjemczego zgodnie z zasadami arbitrażu centralnej krajowej izby gospodarczej w Finlandii. Wszystkie takie spory będą rozstrzygane w Helsinkach w Finlandii. Postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, chyba że obie strony będą pochodzenia fińskiego — w takim przypadku postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku fińskim.

Copyright: F-Secure Corporation, wrzesień 2010