Villkor för F-Secures partnerportal

FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR (”VILLKOR”) REGLERAR DIN REGISTRERING, RÄTTIGHET ATT ANVÄNDA OCH ÅTKOMST TILL F-SECURES PARTNERPORTAL (”PORTAL”) SOM TILLHANDAHÅLLS AV F-SECURE CORPORATION (”F-SECURE”, ”VI”, ”VÅR”). GENOM ATT SKICKA DIN REGISTRERINGSBEGÄRAN MEDGER DU (BÅDE SOM INDIVID OCH SOM BEHÖRIG REPRESENTANT FÖR DEN JURIDISKA ENHET SOM DU ÄR ANSTÄLLD AV) ATT DU HAR LÄST IGENOM DESSA VILLKOR, FÖRSTÅR DEM OCH ACCEPTERAR ATT DE BLIR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIG.

ANVÄNDNING OCH BEHÖRIGHET

Rätt att använda

Du erbjuds en tidsbegränsad, icke överföringsbar behörighet att använda portalen för marknadsföring, försäljning och distribution av F-Secure-produkter och tjänster i enlighet med dessa villkor. F-Secure kan, baserat på din nivå och typ av partnerskap med F-Secure, utöka eller begränsa din behörighet inom portalen.

Du samtycker dessutom till att inte använda portalen i) i strid med dessa villkor eller specifika anvisningar på andra ställen i portalen och ii) på sätt som kan göra intrång i F-Secures rättigheter eller intressen. Du samtycker också till att inte bedrägligt använda eller plagiera något innehåll i portalen.

F-Secure har rätt att omedelbart återkalla någon eller alla behörigheter i det fall du bryter mot dessa villkor eller missbrukar portalen. Om dina inloggningsuppgifter inte används under en löpande period på sex (6) månader inaktiveras de automatiskt från systemet och du måste begära nya inloggningsuppgifter.

Åtkomsträttigheter som anställd/chef hos en F-Secure-partner

Alla tilldelade inloggningsuppgifter är personliga och kopplade till din aktuella arbetsgivare. Person som är behörig att få åtkomst till portalen måste arbeta i ett företag som har rätt att sälja F-Secures företagsprodukter. Om du beslutar dig för att sluta sälja F-Secure måste du omedelbart informera F-Secure så att du inte längre ska ha åtkomst till portalen.

Om du (som individ) lämnar din arbetsgivare måste du omedelbart informera F-Secure så att de kan avbryta din behörighet till partnerportalen. Om du upptäcker att någon som inte längre är anställd av din tidigare arbetsgivare fortfarande har åtkomsträttigheter till portalen bör du informera F-Secure så att vi kan skydda din kundinformation.

Du (som individ) och du (som företag) är gemensamt och var för sig ansvariga för brott mot dessa villkor i enlighet med gällande lagar.

OMRÅDESSPECIFIKA VILLKOR

Villkor angående området KALKYLATOR FÖR OFFERTER

Fliken OFFERT i det här området i portalen erbjuds bara för att du, i förekommande fall, lättare ska kunna skapa offerter för F-Secures produkter till dina slutanvändare och/eller återförsäljare. Prisberäkningar som skapats med fliken OFFERT är inte bindande och utgör inte på något sätt en officiell beställning på F-Secure-produkter. Om du inte kan visa eller använda BESTÄLL-funktionen i det här området måste du använda ett annat sätt att skicka beställningen på F-Secures produkter till F-Secure och/eller dess auktoriserade distributör i enlighet med vad som överenskommits mellan dig och F-Secure eller dess auktoriserade distributör. Om du kan visa och använda fliken BESTÄLL får du använda den för att skicka in beställningar. Alla beställningar som skickats via den här funktionen skickas till F-Secures orderadministration, där:

i) om du är auktoriserad F-Secure-distributör eller återförsäljare som har direkt vidareförsäljningsavtal med F-Secure; kommer F-Secure eller dess dotterbolag, med vilket du har giltigt distributions-/återförsäljaravtal, att svara på beställningen; eller

ii) om du inte är en auktoriserad F-Secure-distributör eller återförsäljare som har direkt vidareförsäljningsavtal med F-Secure; kommer F-Secure att dirigera om din beställning till en utsedd distributör i ditt område. I sådant fall ansvarar du för att ha ett erforderligt avtal med sådan distributör för försäljning och distribution av F-Secure-produkter.

Alla beställningar som skickats via portalen är bindande för dig.

När det gäller scenario i) ovan; beställningar som skickats via portalen är inte bindande för F-Secure eller dess dotterbolag. F-Secure (eller dess dotterbolag) får godkänna eller avslå beställningen i enlighet med de försäljningsvillkor som du har överenskommit med F-Secure (eller dess dotterbolag).

ALLA LICENSKÖP SOM HAR UTFÖRTS VIA PORTALEN REGLERAS AV F-SECURES ÅTERFÖRSÄLJARPRISSÄTTNING, LICENSPOLICY OCH VILLKOR SOM ÖVERENSKOMMITS MELLAN DIG SOM ÅTERFÖRSÄLJARE OCH F-SECURE CORPORATION ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH DU MÅSTE HA ETT GILTIGT F-SECURE-PARTNERAVTAL MED F-SECURE (ELLER DESS DOTTERBOLAG) FÖR ATT EN ORDERBEKRÄFTELSE OCH PRODUKTLEVERANS SKA KUNNA UTFÖRAS.

När det gäller scenario ii) ovan; beställningar som skickats via portalen är inte bindande för utsedd distributör, såvida inte annat överenskommits med sådan distributör eller bekräftats av distributören i enlighet med gällande avtal.

Alla slutanvändarpriser och detaljhandlarpriser i kalkylatorn för offerter är endast rekommenderade priser. F-Secure förbehåller sig rätten att ändra priserna vid valfri tidpunkt.

Officiella och bindande inköpspriser (förutom rabatter eller andra prisarrangemang som överenskommits i ömsesidiga kommersiella avtal) mellan F-Secure och dig visas i F-Secures prislista som finns i portalen eller som kan begäras från F-Secures försäljningsavdelning.

F-Secure lämnar inte någon information beträffande dina anbudsuppgifter till tredje part.

Villkor angående området HÄMTNINGSBARA FILER FÖR PARTNER

Observera att du, för att kunna sälja F-Secures produkter, måste ha ett giltigt avtal med en auktoriserad distributör av F-Secure-produkter eller direkt med F-Secure.

Du får använda och distribuera F-Secures produkter och aktuella koder i området HÄMTNINGSBARA FILER FÖR PARTNER för dessa ändamål som i) pilottester, ii) betatester, iii) produktpresentation och/eller för iv) tillhandahållande av support. Sådan användning och distribution måste alltid begränsas till vad som är brukligt och rimligt för ovanstående ändamål. Distribution av produkter enligt avgift kan bara utföras efter godkänd inköpsorder och alltid i enlighet med villkoren i ett giltigt distributions-/återförsäljaravtal. Förutom där det på annat sätt uttryckligen godkänts i sådant giltigt distributions-/återförsäljaravtal är ingen annan användning än ovanstående beviljad eller behörig. Du är införstådd med att piratkopiering av program är en straffbar förseelse.

Observera att all användning av produkterna i portalen alltid är underställd ditt och/eller slutanvändarens godkännande och efterföljande av de aktuella slutanvändarlicensvillkor som hänger ihop med produkterna.

F-Secure, som är ett företag etablerat i Finland, efterföljer alla sanktionsbeslut som beslutats av Finlands regering, FN:s säkerhetsråd och av EU. Export av produkter med dubbla användningsområden under "Wassenaar Arrangement" begränsas till länder under FN:s och EU:s vapenembargon. Enligt aktuell F-Secure-policy exporterar vi inte heller våra produkter till länder som är under amerikanskt embargo. Därför är vissa av F-Secures produkter inte tillgängliga för vissa länder/grupper och du måste dessutom godkänna lokala lagar vad gäller export och/eller användning av kryptografisk programvara. F-Secure påtar sig under inga omständigheter ansvaret för illegal export av sina tjänster eller delar av dem av dig eller din återförsäljare.

Villkor angående området REKLAMMATERIAL

Reklammaterialet tillhandahålls dig och är avsett för försäljning och marknadsföring av F-Secure-produkter. Allt reklammaterial ägs av F-Secure och/eller dess licensgivare och får bara användas inom de begränsningar för behörig användning och i den omfattning som anges i anslutning till respektive material. Du förbinder dig att avhålla dig från all annan användning av reklammaterialet än vad som uttryckligen anges ovan.

Varumärkeslicens: Du tilldelas en icke-exklusiv, tidsbegränsad och uppsägbar rätt att använda F-Secures varumärken och varunamn. En sådan licens tilldelas du endast i syfte att sälja och marknadsföra F-Secure-produkter i enlighet med de rättigheter som tilldelats dig. All användning av F-Secures varumärken lyder alltid under F-Secures aktuella varumärkesriktlinjer som finns i detta avsnitt av portalen.

Copyrightlicens: Du tilldelas en icke-exklusiv, tidsbegränsad och uppsägbar rätt att använda, kopiera och distribuera det reklammaterial som är tillgängligt för dig i portalen. Sådant material får bara användas i syfte att sälja och marknadsföra F-Secure-produkter i enlighet med de rättigheter som tilldelats dig. Du förbinder dig också att följa de eventuella användningsbegränsningar som kan höra till visst reklammaterial.

All tilldelning gäller bara under villkoren för ditt kommersiella avtal med F-Secure eller under den tid som du är auktoriserad F-Secure-återförsäljare med åtkomst till den här portalen. F-Secure har emellertid rätt att när som helst unilateralt avsluta sådana användningsrättigheter. Vid sådant avslut eller vid skriftligt meddelande från F-Secure där du uppmanas att avsluta användningen och/eller distributionen av reklammaterialet, förbinder du dig att sluta använda något av F-Secures varumärken eller annat material som ställts till ditt förfogande via det här området.

ALLMÄNNA VILLKOR

Tillgänglighet

Emellanåt kanske hela eller delar av portalen inte är tillgänglig eller inte fungerar på grund av reparation, uppgradering, underhåll eller av orsaker utanför F-Secures rimliga kontroll (force majeure). I sådana fall försöker vi få igång portalen så fort vi rimligen kan, beroende på vilka tekniska problem som inträffat. F-Secure ansvarar inte för konsekvenserna av sådana avbrott.

Konfidentiella uppgifter

Portalen innehåller detaljerad information om F-Secures produkter men även information om framtida F-Secure-produktversioner och även information om F-Secures distributionspartners och kontaktinformation, prisinformation och annan värdefull information som anses vara av konfidentiell natur eller affärshemligheter.

Du får inte röja eller sprida till tredje part någon information i portalen som markerats som "Konfidentiell" eller "Konfidentiell för andra än partner" eller som uppenbarligen är av konfidentiell natur. Annan information får bara användas och spridas inom rimliga gränser för att berättiga försäljning av F-Secures produkter och tjänster.

Personliga uppgifter

Du försäkrar att du har angett dina registreringsuppgifter sanningsenligt och tillstår att du ansvarar för att skydda konfidensen av ditt användarnamn och lösenord, du förbinder dig att inte röja sådan informationsåtkomst till portalen till tredje part och du ansvarar för användningen av portalen under ditt användarnamn.

F-Secure behåller registreringsuppgifterna för enskilt bruk och bearbetar dem i enlighet med aktuella sekretessprinciper och gällande lagar. Du medger att F-Secure får använda registreringsuppgifterna för kommunikation med dig (till exempel för att skicka informella meddelanden eller marknadsföringsmeddelanden) och att F-Secure får använda och dela sådana uppgifter med sina dotterbolag av vilka några finns utanför  EES. Alla personliga uppgifter som lagrats i portalen används i enlighet med F-Secures sekretesspolicy.

I händelse att uppgifter som skickats in av dig innehåller kundkontaktinformation eller andra personliga kunduppgifter, garanterar du att du har nödvändig behörighet och/eller rättighet att överföra sådana uppgifter till F-Secure så att F-Secure kan använda dessa vid försäljning och marknadsföring av sina produkter och i sin verksamhet.

När du besöker vår portal samlar vi in sessionsuppgifter om dig i ett icke-personligt identifierbart format för att kunna utveckla portalen och dess användningsmöjligheter. Mer information finns i F-Secures sekretesspolicy.

OBSERVERA ATT F-SECURES JURIDISKA VILLKOR SOM RELATERAS TILL VÅRA WEBBPLATSER OCH SOM FINNS LÄNGST NED PÅ VARJE PORTALSIDA VIA LÄNKEN ”JURIDISKA VILLKOR OCH SEKRETESS” UNDER RUBRIKEN ”JURIDISKA VILLKOR” OCKSÅ SKA GÄLLA FÖR PORTALEN OCH INBEGRIPS I DEN HÄR REFERENSEN.

Ägarskap

Äganderätt, besittningsrätt och immaterialrätt för portalen och dess innehåll ska bibehållas av F-Secure och dess leverantörer och licensgivare. Portalen skyddas av upphovsrättslagstiftning, internationell upphovsrätt och andra immaterialrättsavtal. Vi använder alla rättsliga medel för att skydda våra immateriella rättigheter. Innehåll och uppgifter i portalen kan lyda under lagar för export, sekretess, affärshemligheter och andra gällande lagar.

Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor tilldelas du inte någon licens under patent, upphovsrätter, varumärken eller andra rättigheter, affärshemligheter eller annan äganderätt som tillhör F-Secure eller annan tredje part och du har inte rätt att använda dokumentation, program eller annat material som tillhandahålls av F-Secure. Alla patent, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter och andra äganderätter som gäller portalen och/eller F-Secure-produkter ska tillhöra och fortsätta tillhöra F-Secure och/eller tredje part från vilken F-Secure kan ha fått vissa av dessa rättigheter. Du förbinder dig att följa dessa villkor och får inte hämta, ändra, kopiera, köra, röja, överföra eller på annat sätt använda program och material förutom i förenlighet med dessa villkor.

När du reproducerar kopior av marknadsföringsmaterial och relaterad dokumentation som finns i portalen samtycker du också till att reproducera alla copyrightmeddelanden däri i enlighet med branschens praxis. Copyrightmeddelanden ska reproduceras i exakt överensstämmelse med de copyrightmeddelanden som används av leverantören. Vid reproduktion av copyrightmeddelanden får ingen ändring ske i vare sig form, design eller text. Skyldighet att inkludera sådana meddelanden är ett viktigt villkor när du använder marknadsföringsmaterial eller relaterad dokumentation.

Du samtycker till att omedelbart rapportera de uppenbara upphovsrätts- eller andra immaterialrättsintrång som relateras till F-Secure-produkterna eller dokumentationen som du upptäcker.

Du får inte registrera varumärke som tillhör F-Secure i ditt eget namn eller registrera eller använda märke eller namn som är förvirrat likt varumärke som används av F-Secure för att beskriva någon av produkterna.

Riktigheten av information och garantifriskrivningsklausul

Eftersom större delen av kund-/slutanvändarrelaterade uppgifter i portalen baseras på uppgifter som tillhandahålls av dig och/eller dina medanvändare, kommer vi att på alla sätt försöka se till att dessa uppgifter är aktuella och riktiga, men kan inte garantera att de är riktiga, fullständiga och aktuella. Portalen och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag. F-Secure, representerande sig själv, sina anställda, chefer och leverantörer och de som har bidragit med uppgifter som presenteras i portalen avsäger sig uttryckligen allt ansvar. F-Secure friskriver sig all risk beträffande din användning av inhämtad information.

Om portalen innehåller länkar till tredjeparts webbplats tillstår du att innehållet på sådana webbplatser kan ändras i varje givet ögonblick och att sådana tredjepartswebbplatser inte kontrolleras av F-Secure och att F-Secure inte på något sätt ansvarar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser eller dina aktiviteter på sådana webbplatser.

Skadestånd och ansvarsbegränsning

DU ANSVARAR SJÄLV FÖR DITT UPPTRÄDANDE PÅ OCH DIN ANVÄNDNING AV PORTALEN OCH DU SAMTYCKER TILL ATT HÅLLA F-SECURE SKADESLÖST SOM ETT RESULTAT AV DIN OBEHÖRIGA ANVÄNDNING AV PORTALEN ELLER DESS INNEHÅLL ELLER DIN ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH UNDER INGEN LAG, INGET AVTAL ELLER ANNAT, PÅTAR SIG F-SECURE ANSVARET FÖR DIG ELLER TREDJE PART FÖR INDIREKT, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG.

F-Secures dotterbolag

Observera att de majoritetsägda dotterbolagen till F-Secure Corporation inte anses vara tredje part när det gäller dessa villkor, men de är berättigade till samma rättigheter och skydd som de som ges F-Secure i dessa villkor, och där sådana dotterbolag har rätt att utföra aktiviteter i enlighet med dessa villkor.

Allmänna förpliktelser

Du medger att du inte avsiktligt eller medvetet kommer att bifalla, godkänna, stödja, sanktionera, överse med, främja, beordra eller uppmuntra aktiviteter som uppsåtligt använder datorer, datorprogram eller data, eller som troligen kommer att förvärra problemet vid uppsåtlig användning av datorer, program eller data. Sådana uppsåtliga datoraktiviteter inkluderar, men begränsas inte till, privatkopiering av program, skriveri, kompilering eller spridning av virus, datorhackning och obehörig destruktion eller ändring av data.

Ändringar i villkoren

Vi kommer emellanåt att göra ändringar i portalen, i dessa villkor och i relevanta principer (inklusive de som refereras till häri). Vi kommer att skicka meddelanden om sådana ändringar om vi anser att dessa ändringar kräver att vi skickar ett meddelande/godkännande, men vi behöver inte göra detta om det bara gäller smärre ändringar. Ändrade villkor ska vara tillgängliga på samma plats och ska gälla när de publiceras. Om du väljer att inte godkänna de aktuella villkoren, ska du avbryta användningen av portalen. De villkor och regler som gäller när du använder portalen ska gälla din användning av portalen under dessa villkor. Med hjälp av copyrightmeddelandets månad som anges i slutet av villkoren kan du kontrollera när ändringar har inträffat i villkoren.

Allmänt

F-Secure får efter eget gottfinnande avsluta, ändra eller avbryta användarkonton för portalen. Vid avslut av portalen eller din användningsrätt till den, ska villkor som rimligen gäller efter avslut fortsätta att gälla inklusive, men inte begränsat till, villkor som gäller begränsningar vid användning, friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning.

Villkoren är inte nödvändigtvis fullständiga och ytterligare villkor kan finnas som gäller visst innehåll eller vissa funktioner i portalen.

Om något av dessa villkor anses vara ogiltigt, annullerat eller av någon orsak ogenomförbart, kommer sådan del av villkoret att anses vara enskild och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av återstående omständigheter eller dessa villkor.

Dessa villkor ska regleras av Finlands lagstiftning utan hänsyn till konflikter med lagar, regler och principer. Du medger att alla tvister som uppstår i anslutning till detta avtal ska lösas enligt den finska handelskammarens skiljedomsregler och av en skiljedomare som utsetts i enlighet med sagda regler. Plats för skiljedomsförfarande ska vara Helsingfors, Finland. Skiljedomsförfarandet ska ske på engelska, förutom om båda parter är finska, i vilket fall förfarandet kan ske på finska.

Copyright: F-Secure Corporation, september 2010